15 provincial regions of China

(Shanxi,Jiangsu,Anhui,Chongqing,Guizhou,Hunan,Jiangxi,Jilin,Fujian,Tianjin

Qinghai,Ningxia,Xinjiang,Tibet and Macao SAR) declared clear of coronavirus.

March 16,2020