Glovo icon/Logo ratio style 200x200

Glovo Icon
Glovo icon/Logo ratio style
200x200 .PNG