Glovo icon/Logo ratio style 200×200

Glovo Icon
Glovo icon/Logo ratio style
200×200 .PNG